Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Årsmötesprotokoll fört vid SBaK.s Lokalavdelning Nord-Östra Scandic Hotell, Upplands Väsby 2012-03-10

1. Justering av röstlängden. 

28 personer var närvarande, deltagarlista bilägges detta protokoll.

2. Val av ordförande för mötet. 

Till mötesordförande valdes Bo Olofsson.

3. Styrelsens anmälan om protokollföring. 

Till sekreterare valdes Susanne Karlsson.

4. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Till justerare och rösträknare valdes Bengt Arnholm och Tom Rundgren.

5. Beslut om närvaro- yttranderätt av medlem och personer enligt § 6 mom. 3 i lokalavdelningens stadgar.

Alla närvarande befanns vara medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. .

Mötet var utlyst via Bassetbladet nr 4, på hemsidan samt även med personligt brev till alla medlemmar.  Beslöts att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning.

Årsberättelsen korrigerades på två punkter och godkändes sedan, balans- och resultaträkningen gick igenom och godkändes.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om uppkommen vinst.

Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna samt att balansera vinsten i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorernas berättelse lästes och årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen godkändes med ett tillägg ang viltspårutbildning i lokalavdelningens regi.

11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för nästa verksamhetsår.

Årsmöte godkände styrelsen förslag till rambudget.

12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen,  samt val av ordförande, ledamöter och suppleanter enl § 7 mom. 2 

Årsmötet beslutade att utöka styrelsen med två ordinarie ledamöter från 6 till 8.  Till ordförande på ett år valdes Anso Petterson (omval)  Till ordinarie ledamöter på två år valdes Bengt Olsson 2 år (omval), Susanne Karlsson 2 år (nyval) Anders Eriksson 1 år (nyval), Karl-Erik Jonsson 2 år (nyval) och Ylva Melin (nyval)  Till suppleanter på ett år vardera valdes: Pia Andersson (omval) och Håkan Jacobsson (nyval). 

13. Val av två revisorer och revisorssuppleant enligt § 8 

Till revisorer på ett år valdes Susanne Sandström (omval) och Susanne Buhlman (omval), till revisorsuppleant på ett år valdes Jack Junel

14. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter på 1 år.

Till valberedning valdes Josephine Veein Huis och Desiré Högman.

14A. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 tom 14.

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 12 tom 14.

15. Beslut om att uppdra till styrelsen att välja delegater och suppleanter som företrädare för lokalavdelningen vid fullmäktige.

Årsmötet gav styrelsen uppdrag att välja delegater till fullmäktige

16. Övriga ärenden som av lokalavdelningsstyrelsen hänskjutits till lokalavdelningsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet.  Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha lämnats till styrelsen senast två veckor före mötet. Till ärendet skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.

Inga motioner fanns att behandla.

17. Mötet avslutas.

Mötet avslutades av lokalavdelningens valda ordförande Anso Pettersson som tackade för visat engagemang.

 

2011 Verksamhetsberättelse För Svenska Bassetklubben, lokalavdelning Nord-Östra

Styrelsens sammansättning

Ordförande Anso Pettersson Vice ordf  Mona Edén Kassör Bengt Olsson Ledamot Ing-Marie Engström Ledamot Stefan Lundh Ledamot Stefan Andersson Ledamot Monica Lundmark

Suppleant  Susanne Karlsson Suppleant Pia Andersson 

Revisorer Susanne Sandström Revisor Susanne Bühlmann

Styrelsemöten

Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda sammanträden i form av telefon konferens samt fysiska möten vid utställning och andra aktiviteter. Årsmötet 2011 genomfördes 26 mars på Haninge Folkets Hus. Därutöver har styrelsen haft kontakt via Internet – mail och telefon.

Medlemsantal

Antalet medlemmar i lokalavdelningen uppgick 2011-12-31 till 411 stycken, (410 stycken 2010). 

Årets aktiviteter

Utställningar: Tre stycken officiella utställningar har lokalavdelningen arrangerat under året, varav en i samarbete med specialhundklubbarna i Jämtland-Härjedalens KK.

Jäderfors 110514 54 anmälda hundar, varav 4 valpar. Marina Markio ifrån Finland, dömde samtliga raser.

Östersund 110522 21 anmälda av bassetras, Ulf Wall dömde samtliga.

Köping 110924 42 vuxna bassetar och 9 valpar var anmälda. Göran Hallberger dömde samtliga.

Viltspår rörliga och ordinarie:

Under året har i lokalavdelningens regi genomförts ca 687 viltspårprov totalt, vilket är rekord jämfört med tidigare år.

Ordinarie viltspårprov i Marma 2011-06-11 Ett trevligt prov där 12 hundar deltog, varav 11 var av bassetras. Marmaprovet var även uttagning till spår-SM. Vinnande ekipage och samtidigt representant till spår-SM, blev Åhlskogens Amigo med husse Bengt Lager. På andra plats kom Nimrods Kung Olav med husse Jonas Axtelius. Även detta ekipage representerar La Nord-Östra vid spår-SM. På en hedrande tredjeplats hamnade Barsaja’s Komet.

Viltspårs-SM 2011.

SBaK Mellan stod för 2011 års SM i viltspår för bassetraserna. Nord-Östra representerades av fjolårsvinnaren, Smedkullens Filip, ägare Bengt Lager, samt årets representanter, Åhlskogens Amigo och Nimrods Kung Olav. Amigo ägs även han av Bengt Lager och Kung Olav av Jonas Axtelius. Bengt Lager och Åhlskogens Amigo blev 2011 års SM-vinnare, Kung Olav kom på en fjärdeplats och Smedkullens Filip hamnade på en nionde plats. Bengt Lager har med sina petiter erövrat SM-titeln för andra året i rad!

Drevprov

Under 2011/2012 genomfördes 87 drevprov, vilket är en avsevärd ökning jämfört med föregående års jaktsäsong, mycket beroende på att vädret var så mycket bättre denna säsong.

Internationellt drevprov. Den 1 november genomfördes Nord-Östras Internationella drevprov. 11 Hundar kom till start och bäst lyckades ett ekipage ifrån Norge, Bluff’s Happy Zikka och hans förare, Sven Tryggve Kvarnli. Ekipaget erhöll D-cert och Cacit. På andra plats kom Around Jar Of Jam, ägare Annika Löfgren, även han med D-cert och reserv-Cacit. Tredje plats tog en Fauve ifrån Nord-Östra, Hovrikets Hazze-Han-E-Ball med husse Anders Marklund. Ekipaget erövrade D-cert samt blev Nord-Östras representant till Drev-SM. 

Drev-SM Lokalavdelning Nord- Östra  arrangerade 2011 års drev SM för bassetraserna. I trakterna kring Nedre Dalälven genomfördes SM med de duktigaste hundarna ifrån SBaK:s lokalavdelningar, samt fjolårsvinnaren. De sex ekipagen gjorde bra ifrån sig, samtliga fick upp vilt, men den som lyckades allra bäst och blev 2011 års SM-vinnare, var Around Jar Of Jam ifrån Syd med sin förare Markku Viitanen, ägare Annika Löfgren. På andra plats kom La Öst’s representant, Mynta med ägare Håkan Hemäng, och på tredje plats vår egen representant, Hazze-Han-E-Ball med ägare Anders Marklund. 

Hemsidan www.sbakno.se  är adressen till vår hemsida. Här rapporterar vi om vad som hänt, händer och vad som kommer att hända. Tyvärr missar vi ibland, men eftersom det händer så mycket, överallt, på en och samma gång, så är det viktigt att alla medlemmar som har någon nyhet, ringer eller mailar eller skriver till vår hemsidesansvariga, så vi kan publicera den häftiga bilden, den strålande nyheten. Hjälp oss vara up to date!                         

Basset Viltspår SM år 2012 Nord-Östras representanter, ordinarie och reserv, utses vid lokalavdelningens ordinarie viltspårprov i Marma. 2012-06-09..

Utmärkelser

La N-Ö:s vandringspris bästa viltspårhund: Nimrod’s Kung Olav, äg J Axtelius

La N-Ö:s vandringspris bästa ”har”-hund: Kärråsens Özzy, äg Håkan Jakobson La N-Ö:s vandringspris bästa ”drev”-hund: Kärråsens Åliver, Marcus Åkerström

Mälarens Pinocchios vandringspris till Internationella drevprovets bästa basset från  Nord-Östra, Hovriket’s Hazze-Han-E-Ball, äg Anders Marklund.

SBaK CS Jakthundavelspris, (JAP) valör brons: Hunky Dory Hunder Ullis äg. Susanne o Håkan Karlsson

SBaK CS pris bästa viltspårhund, BFdB, Nimrod’s Kung Olav, äg. J Axtelius

SBaK CS pris bästa utställningshund, BH, Swede Sun’s Cherry, äg. A Pettersson

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla de som deltagit i vår verksamhet under 2010! Vi ser fram emot ett spännande, aktivt 2012, där vi med våra medlemmar i fokus, tillsammans ska genomföra, dels de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen, dels utöka och intensifiera samarbete och samverkan med våra rasklubbar och övriga lokalavdelningar inom SBaK. Vi i styrelsen är övertygade om att vi alla behövs för att vi tillsammans ska kunna främja våra aktiviteter och öka insikt och kunskap om våra bassetraser.

Haninge, februari 2012

Anso Pettersson, Mona Edén, Bengt Olsson,

Ing-Marie Engström, Stefan Lundh, Stefan Andersson, Monica Lundmark

 

Verksamhetsplan SBaK N-Ö 2012

Utställningar

Plats                              Datum                  Domare                     Raser 

Jäderfors/Sandviken     2012-05-12        Paula Sunebring        samtl.

Östersund                     2012-05-20        Lars Widén                 samtl.

Köping                           2012-09-15       Ann Carlström             samtl.  

Drevprov 2012-2013

Drevprovsperioder 1/9-8/12 och 9/12- 2013-02-29

Drevprovsdomarträff  29 och 30/9 2013.

Drevprov för uttagning till SM vecka 45 (enbart för medl. SBaK N-Ö)

Drevprov under september och februari, enbart för hundar med RR-intyg.

Drevkollegium Kollegium avhålles via telekonferens. Kontakt: Fullmäktige Tom Rundgren.

Drevprovskommissarier: Mikael Löfberg, Håkan Karlsson, Anders Abrahamsson, Håkan Jakobsson

Drevprovsfullmäktige: Tom Rundgren

Internationellt drevprov kommer inte att arrangeras under 2012/2013.

 

Viltspårprov 2012

Rörliga prov

1/1 – 31/12   (Förutsättning barmark).

Ordinarie spårprov 2012 tillika uttagning till spår-SM

Plats     Datum            

Marma  2012-06-09