Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖstra

 

  

Protokoll SBAK NO årsmöte 2016 -03-05

 

 1. Justering av röstlängd: 22 personer var närvarande, närvarolista bilägges detta protokoll.
 2. Val ordförande för mötet: Bo Olofsson valdes till mötesordförande.
 3. Val av sekreterare: Susanne Karlsson valdes till protokollförare.
 4. Val av justerare tillika rösträknare: Anette Petersson Åkerblom och Robert Axelsson valdes att justera dagens protokoll.
 5. Beslut om närvaro och yttranderätt: Samtliga 22 närvarande befanns vara medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst: Mötet var utlyst i Basset Bladet nr 4, 2015 samt på vår hemsida. Mötet fann mötet stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen: Mötet godkände dagordningen.
 8. Styrelsen årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse: Årsredovisningen gicks igenom och revisorernas berättelse lästes. Fel version av årsberättelsen hade distribuerats och därför fattades några uppgifter, sekreteraren kompletterade dessa på mötet och läger ut rätt version på hemsidan samt skickar till justerarna. Beträffande resultaträkningen kunde noteras att utställningarna gått med minus.
 9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust: Årsmötet beslutade att 2015 års vinst, 32708 kr och 54 öre balanseras i ny räkning.

 

10. Styrelsens rapport om  de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen: Inga uppdrag förelåg.

 

11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljad ansvarsfrihet för styrelsen.

 

12.a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016: Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

 

b. Beslut om styrelsens förslag om rambudget: Årsmötet godkände rambudgeten

 

13.Val av ordförande, ordinarieledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning: Till ordförande på ett år valdes Anso Pettersson ( omval), till ledamöter på två år valdes Charlotte Hammarberg (nyval) och Madeleine Bengtson (nyval), Bengt Olsson (omval). Till ledamöter på ett år valdes Susanne Karlsson (omval) och Jon Buscall (nyval, fyllnadsval) , till suppleanter på ett år valdes Hans Andersson (omval) och Susanne Gustavsson (omval). (Stefan Lundh, Desiree Högman, Monica Lundmark har ett år kvar).

 

14.Val av revisorer: till revisorer på ett år valdes Jack Junel (omval) och Bo Olofsson (nyval).

 

15.Val av valberedning: Carina Westlund valdes på ett år (omval) och är sammankallande. (Tezzy Vaerlien har ett år kvar).

 

16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15: årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 13-15.

 

17.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som senast sex veckor innan anmälts till styrelsen (motioner): Två motioner förelåg, båda motionerna var skrivna av styrelsen för att vidarebefordras till Bassetfullmäktige om dessa godkändes av NÖ årsmöte. Motion 1 behandlade frågan om tre drevprovsperoder med efterföljande kollegium och motion två behandlade rapportering av resultaten på drevprov. Årsmötet biföll båda motioner enhälligt.

 

18.Fullmäktigedelegater till Bassetfullmäktige 15 /5 2016: Årsmötet beslutade att frågan skulle hänskjutas till styrelsen att utse 5 delegater samt ersättare.

 

19.Mötesordförande Bo Olofsson avslutade årsmötet. Bo lämnade över klubban till norsöstras nygamla ordförande Anso Petersson. Anso tackade alla för visat intresse och sedan  avslutades dagen med prisutdelning.

 

 

 

 

 

Årsmöte SBaKs lokalavdelning Nord-Östra Scandic Hotell, Upplands Väsby 2015-03-21

 

1. Justering av röstlängd. 

15 stycken medlemmar var närvarande. Närvarolista bilägges detta protokoll. 

2. Val av ordförande för mötet.  

Till mötesordförande valdes Bo Olofsson.  

3. Styrelsens anmälan om protokollföring.  

Anmäldes Susanne Karlsson att föra dagens protokoll vilket bifölls av årsmötet. 

4. Val av två justerare tillika rösträknare.  

 Till justerare valdes Håkan Karlsson och Ronny Westerlund.  

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom. 3 i dessa stadgar.  

Alla närvarande var medlemmar.  

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.  

Årsmötet hade utlysts via hemsidan och i Bassetbladet nr 4 2014. Mötet fann att årsmötet hade blivit behörigt utlyst.  

7. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.  

Verksamhetsberättelsen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Balans och resultaträkningarna genomgicks, samt lästes revisorernas berättelse upp och lades med godkännande till handlingarna. 

8. Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.  

Mötet fastställde balans- och resultaträkningarna och biföll styrelsens förslag att uppkommen vinst balanseras i ny räkning  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet  

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Mötet godkände verksamhetsplanen  

11. Beslut om styrelsens förslag till budget.  

Mötet godkände budgeten för nästkommande år. 

12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt val av ordförande, ledamöter och suppleanter och suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

Till Ordförande för ett år valdes Anso Pettersson(omval) 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Desirée Högman (nyval), Stefan Lundh (omval), Monica Lundmark (omval), Anders Eriksson (omval). 

till Suppleanter på ett år valdes Hans Andersson (nyval) och Susanne Gustavsson (nyval). Hans Andersson utsågs till förste suppleant. 

13. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år. 

Till revisorer på 1 år valdes Jack Junel (omval) och Bengt Arnholm(nyval) till revisorsuppleant valdes Jörgen Piontek (omval) 

14. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedning för att förbereda val som skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsårsmöte.  

Till valberedning valdes Carina Westerlund på 1 år (smk), Tezzy Waerlien har 1 år kvar och en plats lämnades vakant. 

15. Val av eller beslut om att uppdrag till styrelsen att välja delegat och suppleant som företrädare för lokalavdelningen vid fullmäktige. 

De som tidigare valts inför Sbak fullmäktige 2014 står kvar. 

16. Övriga ärenden, som av lokalavdelningsstyrelsen hänskjuts till lokalavdelningsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Medlem som önskar förelägga årsmötet ärende att behandla skall skriftligen anmäla detta till lokalavdelningsstyrelsen senast 14 dagar före mötet. Till ärendet skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut. 

Motion 1, från Anders Abrahamsson, ang att ett drevprovskollegium skall ske på en plats inom verksamhetsområdet (växlande) varje säsong. Mötet bifaller styrelsens förslag om avslag på motionen 

Motion 2, från Anders Abrahamsson, ang drevprov på räv eller hare utan RR- intyg för start 1/9-30/9. Mötet bifaller styrelsens förslag om att överlämna denna fråga till domarna att besluta om vid kommande domarkonferens

 

Förslag från medlem om att åter arbeta för att utställningen vid Roma Kungsgård ska vara återkommande med början i maj år 2016.

 

Frågan diskuterades och mötet informerades om de svårigheter som varit i samarbetet. NÖLla har redan avsagt sig denna utställning framöver, åberopande att La redan har två utställningar i maj månad, i Jäderfors och i Östersund, samt att La fortsatt har samverkansutställning med Gotlands taxklubb i november månad.

 

17. Årsmötets avslutning

 

La:s ordförande Anso Pettersson avslutade årsmötet och framförde att varmt tack till mötesordföranden för väl genomfört årsmöte.

 

 

 

Susanne Karlsson                          Bo Olofsson

 

Håkan Karlsson                             Ronny Westerlund

 

 

Årsmötesprotokoll SBaK NO årsmöte 2014-03-22

1. Justering av röstlängd.

19 medlemmar var närvarande, deltagarlista bilägges protokollet.

2. Val av ordförande för mötet.

Bo Olofson valdes enhälligt till mötesordföranden

 3.  Anmälan om protokollförare.

Susanne Karlsson utsågs till protokollförare.

 4. Val av justerare.

Jack Junel och Stefan Lundh valdes att justera dagens protokoll.

 5. Beslut om närvaro- och yttrande rätt.

Alla personer på mötet visade sig vara medlemmar i SBak NO.

 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

 Mötet hade annonserats i BB 4 samt i god tid på hemsidan samt som event på facebook. Mötet hade utlyst stadgeenligt.

 7. Fastställande av dagordnig.

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

 8. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs.

 9. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkningsamt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

Beslutades att resultatet för 2013 balanseras i ny räkning.

 10.Styrelsens rapport om  de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Inga uppdrag från förra årsmötet förelåg.

 11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 12.a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen godkändes.

 12 b Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Rambudgeten godkändes.

 12 c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Beslutade att höja avgiften för viltspår till 150 kr.

 13.Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt §7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Till ordförande för 1 år valdes Anso Pettersson

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Bengt Olsson, Susanne Karlsson, Karl-Erik Jonson, Ylva Melin- samtliga omval.

Till suppleanter valdes Pia Andersson omval, samt Desirée Högman, nyval.

 14 Val av revisorer och revisorsuppleanter. 

Till revisorer på 1 år valdes Jack Junel omval, Gunilla Sandström nyval

Till revisorsuppleant på ett år valdes Jörgen Piontek omval.

 15.Val av valberedning.

Till valberedning valdes Tezzy Werlien 2 år, Carina Westerlund 1 år. (Susanne Bulman har ett år kvar).

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

§ 13 -15 justerades omedelbart.

17. Övriga ärenden Motioner.

En motion förelåg angående önskemål om att bassetfullmäktige skall ske varje år. Denna motion bifölls av årsmötet men motionstiden till SBak har gått ut och därför uppstod en diskussion om att la och rasklubbarna inte kan påverka med sina motioner då fullmäktige ligger allt för tidigt jämfört med la och rasklubbarnas årsmöten.

17 b Beslut om fullmäktigedelegater.

Mötet beslutade att fullmäktige delegater utses av styrelsen.

16 Årsmötet 2014 avslutades .

 

Susanne Karlsson                                                   Jack Junel

                     

Anso Petersson                                                       Stefan Lundh

 

 

Årsmötesprotokoll fört vid SBaK.s Lokalavdelning Nord-Östra lokalavdelningen, Scandic Hotell, Upplands Väsby 130323

1. Justering av röstlängden.

23 personer var närvarande deltagarlista bilägges detta protokoll.

2. Val av ordförande för mötet.

Till mötesordförande valdes Bo Olofsson.

3. Styrelsens anmälan om protokollföring.

Till sekreterare valdes Susanne Karlsson.

4. Val av två justerare tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare valdes Håkan Karlsson, Tom Rundgren.

5. Beslut om närvaro- yttranderätt av medlem och personer enligt § 6 mom. 3 i lokalavdelningens stadgar.

Alla närvarande befanns vara medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. .

Mötet var utlyst via Bassetbladet nr 4,och på hemsidan samt evenemang på face book.

Beslöts att mötet utlysts i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av dagordning

Dagfordningen faställdes

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

2012 får betraktas som ett mellanår, antalet deltagare på drev- och spårprov samt på utställningar har minskat .Basset SM segern i viltspår gick till NÖ i år igen. Tillägg till årsberättelsen under rubriken utmärkelse. Överskottet 2865 kr 19 öre föreslås balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om uppkommen vinst.

Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna samt att balansera vinsten i ny räkning.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

Förelåg inga sådana uppdrag

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet biföll revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen gicks igenom och gotlänningarna berättade om verksamheten på Gotland.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan.

13. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för nästa verksamhetsår.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget.

14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter enl § 7 mom. 2

Till ordförande på ett år valdes Anso Petterson (omval) Till ordinarie ledamöter på två år valdes Monica Lundmark (omval) , Anders Eriksson (omval), Stefan Lundh (omval) Christina Forsgren (nyval).

Ett år kvar på sina mandat har Bengt Olsson, Susanne Karlsson, K-E Jonsson och Ylva Melin.

Till suppleanter på ett år vardera valdes: Pia Andersson (omval) och Håkan Jacobsson (nyval).

15. Val av två revisorer och revisorssuppleant enligt § 8

Till revisorer på ett år valdes Jack Junel nyval och Bengt Järveback nyval och till revisorsuppleant på ett år valdes Jörgen Piotek nyval.

16. Val av valberedning enligt 19

Till valberedning valdes sammankallande på 1 år, Desirée Högman, ledamot 2 år Susanne Bühlmann och ledmot på 1 år Tezzy Vaerlien.

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 tom 17

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14 tom 17

18. Övriga ärenden som av lokalavdelningsstyrelsen hänskjutits till lokalavdelningsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha lämnats till styrelsen senast två veckor före mötet. Till ärendet skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.

Typstadgar för la

 SBAK CS har antagit typstadgarna och La NÖ med följande individuella anpasningar:

 • Årsmöte skall ske innan mars månads. utgång
 • Motioner till årsmötet ska vara inne senast 6 veckor före mötet.
 • Årsredovisningskall vara hos revisorn 6 veckor före årsmötet.
 • Valberedningen föreslår antalet ledamöter till kommande styrelse.

Motion 1 angående förändrade regler för utställningscertifikat avslås.

19. Mötet avslutas.

Mötet avslutades av lokalavdelningens valda ordförande Anso Pettersson som tackade för visat engagemang.

 

Utmärkelser för 2012 i nordöstra lokalavdelningen

La N-Ö:s vandringspris bästa viltspårhund: Hovrikets Oliphan Ozelot äg C Forsgren (BFDB)

La N-Ö:s vandringspris bästa ”harhund”: Murvlens Coquettechasseur, äg Terje Larsson

La N-Ö:s vandringspris bästa ”drevhund”: Hovrikets Oliphan Ozelot äg C Forsgren(BFDB)

Mälarens Pinocchios vandringspris till Internationella drevprovets bästa basset från Nord-Östra, Banubas Cindy BAN äg Susanne och Håkan Karlsson

SBaK CS Jakthundavelspris, (JAP) valör silver: Idolens Kennel, Martina Hoffman (PBGV)

Slutord

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla de som deltagit i vår verksamhet under 2012! Vi ser fram emot ett spännande, aktivt 2013, där vi med våra medlemmar i fokus, tillsammans ska genomföra, dels de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen, dels utöka och intensifiera samarbete och samverkan med våra rasklubbar och övriga lokalavdelningar inom SBaK. Vi i styrelsen är övertygade om att vi alla behövs för att vi tillsammans ska kunna främja våra aktiviteter och öka insikten och kunskapen om våra bassetraser.

 

 

Susanne Karlsson, sekreterare

 

 

Tom Rundgren, justerare                     Håkan Karlsson, justerare