Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖstra

 

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte

2017-03-04 Scandic Upplands Väsby.

 1. Mötet öppnades av ordföranden Anso Pettersson och röstlängden justerades.

 22 medlemmar var närvarande, varav 19 var röstberättigade. 2 var revisorer och 1 medlem representerade SBaK CS. Deltagarlistan bilägges protokollet.

 2. Bo Olofson valdes enhälligt till mötesordföranden

 3.Desirée Högman utsågs till protokollförare.

 4.Susanne Karlsson och Jan Westby valdes att justera dagens protokoll

 5.Alla närvarande på mötet var medlemmar i SBaK N-Ö.

 6.Mötet hade annonserats i BB 4-2016, på hemsidan samt som event på FB.

 Beslöts att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.

 7. Dagordningen fastställdes utan tillägg.

 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

 9. Då inga uppdrag från förra årsmötet förelåg lämnades punkten.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 bifölls.

12. Styrelsens förslag till rambudget för 2017 bifölls.

13. Val

Till ordförande för 1 år valdes Anso Pettersson

Till ordinarie ledamöter på 2 år, valdes Desirée Högman, Stefan Lundh, Regina Ericsson och Staffan Leijon.

Fyllnadsval som ordinarie ledamot på 1 år valdes Susanne Gustafsson.

Som suppleanter på 1 år valdes Jan Westby och Anita Gjerswold.

14. Till revisorer på 1 år valdes Jack Junel och Bo Olofsson.

15. Till valberedning valdes Carina Westerlund till sammankallande på 1 år och Carina Veen Huis som ledamot på 2 år. Ett år kvar i valberedningen har Tezzy Vaerlien.

16. Beslöts att punkterna 13-15 vara omedelbart justerade.

17. 4 motioner hade inkommit till årsmötet. 3 ifrån Anders Abrahamsson och 1 ifrån Bo Olofsson. Samtliga motionen beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

18. Vår ordförande Anso Petterson tackar för förtroendet och inspirerar oss att fortsätta jobba i den goda stämning vi har i Nordöstra och förklarade årsmötet för avslutat.

 

 

 

Bo Olofsson                                  Desirée Högman  

Ordförande                                   Mötessekreterare

 

 

Susanne Karlsson                               Jan Westby

Justerare                                           Justerare

 

 

           

Protokoll SBAK NO årsmöte 2016 -03-05

  1. Justering av röstlängd: 22 personer var närvarande, närvarolista bilägges detta protokoll.
  2. Val ordförande för mötet: Bo Olofsson valdes till mötesordförande.
  3. Val av sekreterare: Susanne Karlsson valdes till protokollförare.
  4. Val av justerare tillika rösträknare: Anette Petersson Åkerblom och Robert Axelsson valdes att justera dagens protokoll.
  5. Beslut om närvaro och yttranderätt: Samtliga 22 närvarande befanns vara medlemmar.
  6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst: Mötet var utlyst i Basset Bladet nr 4, 2015 samt på vår hemsida. Mötet fann mötet stadgeenligt utlyst.
  7. Fastställande av dagordningen: Mötet godkände dagordningen.
  8. Styrelsen årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse: Årsredovisningen gicks igenom och revisorernas berättelse lästes. Fel version av årsberättelsen hade distribuerats och därför fattades några uppgifter, sekreteraren kompletterade dessa på mötet och läger ut rätt version på hemsidan samt skickar till justerarna. Beträffande resultaträkningen kunde noteras att utställningarna gått med minus.
  9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust: Årsmötet beslutade att 2015 års vinst, 32708 kr och 54 öre balanseras i ny räkning.

10.Styrelsens rapport om  de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen: Inga uppdrag förelåg.

11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljad ansvarsfrihet för styrelsen.

12.a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016: Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

b. Beslut om styrelsens förslag om rambudget: Årsmötet godkände rambudgeten

13.Val av ordförande, ordinarieledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning: Till ordförande på ett år valdes Anso Pettersson ( omval), till ledamöter på två år valdes Charlotte Hammarberg (nyval) och Madeleine Bengtson (nyval), Bengt Olsson (omval). Till ledamöter på ett år valdes Susanne Karlsson (omval) och Jon Buscall (nyval, fyllnadsval) , till suppleanter på ett år valdes Hans Andersson (omval) och Susanne Gustavsson (omval). (Stefan Lundh, Desiree Högman, Monica Lundmark har ett år kvar).

14.Val av revisorer: till revisorer på ett år valdes Jack Junel (omval) och Bo Olofsson (nyval).

15.Val av valberedning: Carina Westlund valdes på ett år (omval) och är sammankallande. (Tezzy Vaerlien har ett år kvar).

16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15: årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 13-15.

17.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som senast sex veckor innan anmälts till styrelsen (motioner): Två motioner förelåg, båda motionerna var skrivna av styrelsen för att vidarebefordras till Bassetfullmäktige om dessa godkändes av NÖ årsmöte. Motion 1 behandlade frågan om tre drevprovsperoder med efterföljande kollegium och motion två behandlade rapportering av resultaten på drevprov. Årsmötet biföll båda motioner enhälligt.

18.Fullmäktigedelegater till Bassetfullmäktige 15 /5 2016: Årsmötet beslutade att frågan skulle hänskjutas till styrelsen att utse 5 delegater samt ersättare.

19.Mötesordförande Bo Olofsson avslutade årsmötet. Bo lämnade över klubban till norsöstras nygamla ordförande Anso Petersson. Anso tackade alla för visat intresse och sedan  avslutades dagen med prisutdelning.