Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte 2019-03-16 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

 1. Mötet öppnades av ordf. Anso Pettersson och röstlängden justerades.

27 personer var närvarande varav 25 var medlemmar och röstberättigade, varav två (2) var revisorer. Deltagarlistan bilägges protokollet.

 1. Bo Olofsson valdes enhälligt till mötesordförande.
 2. Staffan Leijon valdes till protokollförare.
 3. Desirée Högman och Leif Löfkvist valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Det beslutades att icke medlemmar fick sitta kvar och ha yttranderätt men ej rösträtt
 5. Mötet var i behörig ordning utlyst vilket beslutades Det antecknades att mötet varit annonserat i Basset Bladet nr 4/18, vidare har det annonserats på föreningens hemsida.
 6. Dagordningen fastställdes
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Det antecknades och noterades att medlemsantalet var 440 och hade nedgått med 11 st medlemmar. Det antecknades vidare att det genomförts 53 drevprov i NÖ och ej 52 som angivits i verksamhetsberättelsen
 8. Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst 16 264,39 kr överfördes till ny räkning.
 9. Inga uppdrag från föregående årsmöte förelåg.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 11. Styrelsens verksamhetsplan för 2019 godkändes.
 12. Styrelsen förslag till rambudget för 2019 godkändes.
 13. Val: Valberedningen föreslog en ändring av antalet ledamöter till sju (7) st ordinarie och en (1) st suppleant. Förslaget godkändes.

Till ordf. valdes Anso Pettersson.

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Staffan Leijon, Bernt Söderman och Bo Lindholm.

Bengt Olsson, Leif Pettersson och Madeleine Bengtsson har ett (1) år kvar      

Till suppleanter på ett (1) år valdes Lena Riddarström

 1. Till revisorer valdes Josephine Veen Huis och Gunilla Edbom.
 2. Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Carina Westerlund.

Till ordinarie ledamot i valberedningen på 2 år valdes Carina Veen Huis. Tezzy Vaerlien.

har 1 år kvar som ordinarie ledamot i valberedningen.

 1. Beslöts att ovanstående punkter 13-15 som omedelbart justerade.
 2. Motion från Bernt Söderström förelåg. Styrelsens besvarande bifölls och Söderström biföll svaret.  

Proposition från Framtidsgruppen föredrogs och diskuterades

 1. Nya stadgar diskuterades framlades med ändring i förslagets § 6 att årsmöte skall hållas före mars månads utgång och antogs därefter.
 2. Mötet avslutades.

.                   Vid protokollet

Staffan Leijon                                                              Bo Olofsson

Uppr. 17/3 2019.                                                        Ordf.

Justeras

 

Desirée Högman                                                         Leif Löfkvist

 

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte 2018-03-24 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

1.      Mötet öppnades av ordf. Anso Pettersson och röstlängden justerades.

20 medlemmar var närvarande, varav 20 var röstberättigade varav två (2) var revisor. Deltagarlistan bilägges protokollet.

2.      Bo Olofsson valdes enhälligt till mötesordförande.

3.      Staffan Leijon valdes till protokollförare.

4.      Jack Junell och Carina Veen Heis valdes till att justera dagens protokoll.

5.      Mötet var i behörigen ordning utlyst vilket beslutades Det antecknades att mötet varit annonserat i Basset Bladet nr 4/17, vidare har det annonserats på föreningens hemsida och facebook.

6.      Dagordningen fastställdes med tillägg om att delegater skall utses till Basset fullmäktige. ärendet upptages under p 16 b. nedan.

7.      Styrelsens, årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Det antecknades och noterades att medlemsantalet hade ökat sedan föregående år med tjugo (20) medlemmar.

8.      Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst överfördes till ny räkning.

9.      Då inga uppdrag från föregående årsmöte förelåg lämnades denna punkt.

10.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

11.   Styrelsens verksamhetsplan för 2018 godkändes. Styrelsens yttrande till SBaK CS betr. Framtidsgruppens frågor föredrogs och mötet ställde sig bakom yttrandet.

12.   Styrelsen förslag till rambudget för 2018 godkändes.

13.   VAL

Till ordf. valdes Anso Pettersson.

Till ordinarie ledamöter 2017 valdes Staffan Leijon, Desirée Högman Stefan Lundh, Regina Eriksson med ett (1) år kvar.

Nyval på två (2) år gjordes av Bengt Olsson och Charlotte Hammarberg, Madeleine Bengtsson och Leif Pettersson.

Till suppleanter på ett (1) år valdes Jan Westby och Bernt Söderman att tjänstgöra i nämnd ordning.

14.   Till revisorer valdes Jack Junel och Bo Olofsson.

15.   Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Carina Westerlund.

        Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Tezzy Vaerlien, Carina Veen Huis har 1 år kvar som ordinarie ledamot i valberedningen.

16. a. Beslöts ovenstående pinkter 13-15 omedelbart justerade.

      b. Uppdrogs till styrelsen att utse delegater till Bassetfullmäktige.

17.   Inga motioner har inkommit till årsmötet.

18.   Ordf. Bo Olofsson tackade för förtroendet och uppmanade oss att jobba vidare i god stämning, varvid årsmötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet

 

Staffan Leijon                                                              Bo Olofsson