Svenska Bassetklubben NordÖst

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte 2018-03-24 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

1.      Mötet öppnades av ordf. Anso Pettersson och röstlängden justerades.

20 medlemmar var närvarande, varav 20 var röstberättigade varav två (2) var revisor. Deltagarlistan bilägges protokollet.

2.      Bo Olofsson valdes enhälligt till mötesordförande.

3.      Staffan Leijon valdes till protokollförare.

4.      Jack Junell och Carina Veen Heis valdes till att justera dagens protokoll.

5.      Mötet var i behörigen ordning utlyst vilket beslutades Det antecknades att mötet varit annonserat i Basset Bladet nr 4/17, vidare har det annonserats på föreningens hemsida och facebook.

6.      Dagordningen fastställdes med tillägg om att delegater skall utses till Basset fullmäktige. ärendet upptages under p 16 b. nedan.

7.      Styrelsens, årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Det antecknades och noterades att medlemsantalet hade ökat sedan föregående år med tjugo (20) medlemmar.

8.      Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst överfördes till ny räkning.

9.      Då inga uppdrag från föregående årsmöte förelåg lämnades denna punkt.

10.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

11.   Styrelsens verksamhetsplan för 2018 godkändes. Styrelsens yttrande till SBaK CS betr. Framtidsgruppens frågor föredrogs och mötet ställde sig bakom yttrandet.

12.   Styrelsen förslag till rambudget för 2018 godkändes.

13.   VAL

Till ordf. valdes Anso Pettersson.

Till ordinarie ledamöter 2017 valdes Staffan Leijon, Desirée Högman Stefan Lundh, Regina Eriksson med ett (1) år kvar.

Nyval på två (2) år gjordes av Bengt Olsson och Charlotte Hammarberg, Madeleine Bengtsson och Leif Pettersson.

Till suppleanter på ett (1) år valdes Jan Westby och Bernt Söderman att tjänstgöra i nämnd ordning.

14.   Till revisorer valdes Jack Junel och Bo Olofsson.

15.   Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Carina Westerlund.

        Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Tezzy Vaerlien, Carina Veen Huis har 1 år kvar som ordinarie ledamot i valberedningen.

16. a. Beslöts ovenstående pinkter 13-15 omedelbart justerade.

      b. Uppdrogs till styrelsen att utse delegater till Bassetfullmäktige.

17.   Inga motioner har inkommit till årsmötet.

18.   Ordf. Bo Olofsson tackade för förtroendet och uppmanade oss att jobba vidare i god stämning, varvid årsmötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet

 

Staffan Leijon                                                              Bo Olofsson