Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖst

 

 

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte 2020-03-14 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

Mötet inleddes med en parentation över Anders Abrahamsson och Kjell Åke Frykholm.

 1. Mötet öppnades av ordf. Anso Pettersson och röstlängden justerades. Ca 40 personer var närvarande varav 1 var icke medlem.
 1. Bo Olofsson valdes enhälligt till mötesordförande.
 2. Staffan Leijon valdes till protokollförare.
 3. Håkan Karlsson och Ronny Westerlund valdes till att justera dagens protokoll tillika rösträknare.
 4. Det beslutades att icke medlemmar fick sitta kvar och ägde yttranderätt men ej rösträtt
 5. Mötet var i behörig ordning utlyst vilket beslutades Det antecknades att mötet varit annonserat i Basset Bladet nr 4/19, vidare har det annonserats på föreningens hemsida .
 6. Dagordningen fastställdes
 7. Styrelsens, årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Det antecknades och noterades att medlemsantalet var 453 och hade ökat med 13 st medlemmar.
 8. Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst/förlust överfördes till ny räkning.
 9. Inga uppdrag från föregående årsmöte förelåg.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.
 11. Styrelsens verksamhetsplan för 2020 godkändes.
 12. Styrelsen förslag till rambudget för 2020 godkändes.
 13. VAL

          Till ordf. valdes Mats Andersson, enhälligt.

          Till ordinarie ledamöter 2019 valdes Staffan Leijon, Bernt Söderman och Bo Lindberg med 1 år kvar

          Omval på två (2) år gjordes av Bengt Olsson och omval på Leif Pettersson (fyllnadsval 2021, 1 år)

          Nyval på Charlotte Hammarberg (2 år)

          Till suppleanter på ett (1) år valdes Lena Riddarstöm och Mats Nyberg att tjänstgöra i nämnd ordning.

          Det meddelades att Anneli   Paldin återkallat sin kandidatur.

 1. Till revisorer valdes Josephine Veen Huis och Gunilla Edbom på 1 år.
 2. Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Anso Pettersson. Jack Junel valdes på 2 år (ny val) och Susanne Karlsson på 1 år (fyllnadsval)

         Beslöts att ovanstående punkter 13-16 som omedelbart justerade.

 1. En motion från Staffan Leijon presenterades och återkallades sedan den ej formellt lagts ut på hemsidan.

          Proposition från CS framlades och diskuterades Anso Pettersson  hade avgivit ett särskilt yttrande över propositionen.

          Ansos förslag bifölls och det beslutades att förslaget skulle översändas till SBaK CS och fullmäktige.

          Remissen/Förslaget om nya jaktprovsregler för Bassettar diskuterades.

          Styrelsen erhöll i uppdrag att framställa en motion och överlämna den till SBaK CS och fullmäktige.

 1. Det uppdrogs till styrelsen att utse delegater och suppleanter till fullmäktige.
 2. Mötet avslutades med ett STORT VARMT TACK ! till Anso. 

         

          Vid protokollet

         

          Staffan Leijon                                                Bo Olofsson

          Uppr. 15/3-20.                                               Ordf.

 

 

          Justeras

 

         Håkan Karlsson                                                Ronny Westerlund